Gallery

Suishin

Kaiseki & Sushi bar

Hondori, Hiroshima, Hiroshima Prefecture 

Kura Sushi

Saijo, Higashihiroshima, Hiroshima Prefecture

100 ¥ + 8 ¥ (vat)

Hama Sushi

Saijo, Higashihiroshima, Hiroshima Prefecture

Weekday : 90 ¥
Weekend : 100 ¥